tel: 0904 419 295

ARCHITEKTÚRA

Architektonické a projekčné práce.

Ponúkame vypracovanie projektovej dokumentácie pozemných stavieb všetkých stupňov: štúdie, vizualizácie, projekty pre územné rozhodnutie, projekty na stavebné povolenie, realizačné projekty.

Vypracovanie individuálneho projektu rodinného domu štandartného alebo nízkoenergetického v rozsahu na stavebné povolenie alebo realizačného projektu.

Podklady potrebné na vypracovanie projektu:

  • list vlastníctva
  • výpis z katastrálnej mapy
  • geodetické zameranie, polohopis a výškopis v digitálnej forme (.dwg,.dxf,), určené na právne účely. Súčasťou tohto geometrického plánu sú inžinierske siete: verejný vodovod, verejný plynovod, verejná kanalizácia (ak sa nachádza v danej lokalite), elektrické siete, ak sú v predstihu zrealizované prípojky k danému pozemku, geometrický plán obsahuje aj tie.
  • miestne regulatívy alebo iný typ dokumentácie (ak bol spracovaný k pozemku)

  • inžinierskogeologický prieskum

 

Čo projekt obsahuje:

projekt architektúry obsahuje:
štúdiu, sprievodná správu, výkresy (v mierke 1:50, 1:100) základy, pôdorysy, rezy, krov, pohľady, situáciu (osadenie objektu na pozemok)
*technickú správu, detaily, výkazy podláh, okien, dverí, tehál a strešnej krytiny

projekt statiky obsahuje:
Technickú správu, statický výpočet, výkresy skladby stropov, výkresy výstuže a tvaru stropných dosiek, vencov, prekladov a schodíšť

projekt kúrenia obsahuje:
Technickú správu, výpočet spotreby energie na vykurovanie, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kotla, umiestnenie, dimenzie vykurovacích telies

projekt zdravotechniky obsahuje:
Technickú správu, výkresy vnútorného vodovodu, domovej kanalizácie, domového plynovodu

projekt elektroinštalácie obsahuje:
Technickú správu, rozvody zásuvkovej a svetelnej elektroinštalácie, schému rozvádzača, bleskozvod

projekty prípojok inžinierských sietí obsahujú:
vodovodná prípojka, elektrická prípojka, kanalizačná prípojka/ projekt žumpy, plynová prípojka

projekt požiarnej ochrany

*rozpočet

 

Referencie:

RD Hrabovec, nízkoenergetický RD Kostolná pri Dunaji, RD Aľušík (Žilina), rekonštrukcia RD Grman (Lozorno), RD Stehlík (Ratíškovice), RD Gono (Piešťany), rekonštrukcia kotolne (Veľký Meder), prístrešok geotermálneho vrtu (Veľký Meder), rekonštrukcia RD (Lozorno), rodinné domy v Moste pri Bratislave, rodinné domy v Malom Lapáši, zobytnenie podkrovia RD (Vráble), rekonštrukcia RD (Zlaté Moravce), ...